Regulamin Sklepu
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kuppokrowce.com
1- Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy kuppokrowce.com, dostępny pod adresem internetowym www.obashop.pl, właścicielem jest Ahmet Kuşçu prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Oba Shop Ahmet Kuşçu zarejestrowaną pod adresem Aleja Prymasa Tysiąclecia 46Pokój 215E01-242 Wola / Warszawa
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5223168383 REGON: 384408083.
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2- Definicje
1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca/Sprzedający – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ahmet Kuşçu, Aleja Prymasa Tysiąclecia 46 Pokój 215E, 01-242 Wola / Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5223168383, REGON 384408083
3. Klient/Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy kuppokrowce.com prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym kuppokrowce.com
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

3- Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy: Aleja Prymasa Tysiąclecia 46 Pokój 215E, 01-242 Wola / Warszawa
2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 500 088 797
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: ING Bank Śląski S.A. – IBAN: PL 12 1050 1025 1000 0092 7098 8273
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może kontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00 – 17.00 od Poniedziałku do Piątku.

4- Wymagania Techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej,
2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
3. włączona obsługa plików cookies,
4. zainstalowany program FlashPlayer.

5- Informacje Ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, opłata pobraniowa, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

6- Zasady Składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. Wejść na stronę Sklepu;
2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk Dodaj do koszyka (lub równoznaczny);
3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5. Kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” oraz potwierdzić zamówienie,
6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

7- Oferowane metody dostawy oraz płatności
1-1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka pobraniowa (Naliczona zostanie wtedy dodatkowa kwota do standardowych kosztów przesyłki w wysokości 5 zł)
b. Przesyłka kurierska (15 zł zależna od oferty, może być większa lub bezpłatna)
2-1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
– Płatność za pobraniem
– Płatności BLIK
– Karta Płatnicza
– Przelew Elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
Ceny w innych walutach niż PLN będą przeliczane na PLN według kursu operatora karty płatniczej przez którą została dokonana płatność.
Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

8- Wykonanie Umowy Sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji, link zawierający numer do śledzenia przesyłki oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
a. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
b. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku wyboru przez;
b. Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
7. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce ”Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
11. Do zamówionego Produktu załączony jest paragon lub na życzenie Klienta faktura. Dokumenty te stanowią dowód zakupu.
12. W przypadku nie otrzymania paragonu lub faktury Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o tym Sprzedawce.
13. Jeżeli Sprzedawca/Sprzedający podjął staranie wykonania swojego zobowiązania wynikającego z umowy sprzedaży tj. przeniósł własność rzeczy i podjął próbę jej nadania przy czym nadanie okazało się nieskutecznie, ale nie z winy Sprzedawcy lecz braku odebrania towaru wynika jedynie z własnej woli Klienta/Kupującego i brakuje prawnego uzasadnienia takiej decyzji z jego strony, to Sprzedający ma prawo zażądać zwrot kosztów związanych z wysyłka kurierską gdyż brak odebrania przesyłki przez Klienta nie powoduję unieważnienia umowy kupna-sprzedaży. Klient otrzyma łącznie 2 (dwa) upomnienia na podany podczas zamówienia adres mailowy. Jeżeli łącznie w ciągu 14 dni roboczych, Klient nie zwróci Sprzedającemu kwoty za wysyłkę kurierską, Sprzedający ma prawo podać kupującego do sądu.

9- Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej od osoby widniejącej na nalepce adresowej przewoźnika.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, odsyłając zamówione produkty w stanie nowym oraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy. Przykładowy wzór formularza do odstąpienia od umowy jest dostępny na stronie Sprzedawcy.
5. W nadzwyczajnych okolicznościach oświadczenie czy też paragon może być dosłany za pomocą tradycyjnej poczty – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e- mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi należności niezwłocznie, najpóźniej do 14 dni licząc od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.
8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona jedynie na numer konta bankowego wskazanego przez Konsumenta. Numer konta powinien znajdywać się w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał zamówiony produkt od Sprzedawcy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu jedynie wynikające z korzystania z niego.
13. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

10- Reklamacja i gwarancja
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. a. Klient powinien sprawdzić przesyłkę przy obecności kuriera. Jeżeli Kupujący zauważy wadę produktu po tym jak kurier odjedzie od miejsca kupującego, Sprzedawca ma prawo do odmówienia reklamacji.
3. b. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
9. Ponadto w terminie 14 dni od dnia zakupu klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów, będąc uprawnionym do wymiany artykułu lub zwrotu pieniędzy. Produkt, który ma zostać zwrócony lub wymieniony, nie może być uszkodzony. Należy go zwrócić ze wszystkimi dostarczonymi elementami. W przeciwnym wypadku wniosek reklamacyjny zostanie odrzucony lub rozpatrzony częściowo.
10. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, koszty związane z kurierem ponosi Klient.
11. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
Sprzedawca odpowiada za wadliwy towar przez 2 lata od jego wydania.

11- Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
• https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
• https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
• https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
• Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
• Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
• Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

12- Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

13- Dostęp do danych Osobowych
1. Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) Sprzedawca zapewnia swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, poprawianie oraz usuwanie.
2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania poprzez Sklep Internetowy lub kontakt telefoniczny.
3. Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu Internetowego.
4. Dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwanie danych osobowych Klient może dokonywać w dowolnym czasie poprzez swoje konto w Sklepie Internetowym, po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu.
5. Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Sklepu Internetowego poprzez pocztę elektroniczną.

14- Usunięcie konta
1. Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym, może w dowolnym czasie usunąć konto poprzez Sklep Internetowy lub kontakt telefoniczny.
2. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

15- Prawo do wniesienia skargi do PUODO
Prawo do wniesienia skargi do PUODO jest jednym z elementów, o jakich zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. d RODO administrator ma obowiązek poinformować osobę podczas zbierania od niej danych – w tzw. klauzuli informacyjnej. Co tak naprawdę oznacza to prawo i jak w praktyce może z niego skorzystać osoba, która uznała, że jej prawa w zakresie ochrony danych osobowych zostały naruszone?

Prawo do wniesienia skargi jako jednego ze środków ochrony prawnej zostało uregulowane w art. 77 RODO. Zgodnie z przepisem art. 77 ust. 1, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO. Wniesienie skargi powinno mieć miejsce w szczególności w państwie członkowskim zwykłego pobytu osoby, jej miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Co ważne, prawo do wniesienia skargi osoba, której dane dotyczą może realizować bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych oraz innych środków ochrony prawnej przed sądem. Oznacza to, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby w razie jednego naruszenia osoba zarówno wniosła skargę do PUODO, jak i wniosła do sądu powództwo cywilne przeciwko administratorowi lub procesorowi, który dopuścił się uchybień w zakresie zgodnego z prawem przetwarzania danych.

Na mocy art. 77 ust. 2 RODO, organ nadzorczy ma obowiązek informowania osoby, która wniosła skargę o postępach i efektach rozpatrywania skargi. Organ powinien pouczyć również osobę o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na podstawie art. 78 RODO, czyli skargi do sądu administracyjnego. Wskazany przepis RODO daje osobie, której dane dotyczą, możliwość odwołania się do sądu od prawnie wiążącej decyzji organu, dotyczącej osoby. Drugi przewidziany środek sądowej ochrony prawnej obejmuje uchybienia organu w zakresie niedotrzymania 3-miesięcznego terminu, w którym powinien rozpatrzyć skargę, a co najmniej zawiadomić osobę o postępach i efektach rozpatrywania skargi.

Co do zasady, wniesienie skargi powinno rozpocząć postępowanie PUODO w przedmiotowej sprawie. Jeżeli organ stwierdzi, że doszło do naruszenia przepisów – w drodze decyzji administracyjnej nakaże przywrócenie stanu zgodnego z prawem zgodnie z art. 58 ust. 2 RODO.

16- Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej
platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Zapis uwzględnia uprawnienia dotyczące rękojmi przysługujące przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:
Ahmet KUSÇU
Aleja Prymasa Tysiąclecia 46 Pokój 215E, 01-242 Wola / Warszawa
https://kuppokrowce.coml – [email protected]
Tel. 516 555 703
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data (*) Niepotrzebne skreślić.

Wózek sklepowy
Sign in

No account yet?